Privacyverklaring

Versie januari 2019

Om onze dienstverlening mogelijk maken, dient Stadsparkeren voor bepaalde van onze activiteiten gebruik te maken van uw persoonsgegevens. Omdat wij uw privacy zeer serieus opvatten, vragen wij enkel de persoonsgegevens welke wij strikt noodzakelijk achten en verwerken wij uw persoonsgegevens op een dusdanige manier dat de integriteit en veiligheid wordt gegarandeerd.

Middels dit privacy statement willen wij voor u de volgende vragen beantwoorden:

 • Wie is Stadsparkeren?
 • Hoe verkrijgt Stadsparkeren uw persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens verwerkt Stadsparkeren?
 • Hoe lang bewaart Stadsparkeren uw persoonsgegevens?
 • Hoe beschermt Stadsparkeren uw persoonsgegevens?
 • Welke rechten heeft u ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?
 • Waar kunt u terecht voor vragen, klachten en meldingen?

Wie is Stadsparkeren?
Stadsparkeren biedt een landelijke parkeerdienst aan waarbij particulieren en bedrijven kunnen kiezen uit het ontvangen van een Stadspas of van het gebruiken van hun bestaande gemeentelijke pas of OV-chipkaart ten einde achteraf parkeergeld te betalen voor parkeeracties op straat en in de parkeergarage met pas, kentekenherkenning, app en GSM. Het kantoor van Stadsparkeren is gevestigd te Deurne.

Overzicht bedrijfsgegevens:
Stadspasparkeren B.V.
Adres: Industrieweg 19
Postcode: 5753PB
Plaats: Deurne
Telefoonnummer: 0900 – 12345 46
E-mail: info@stadsparkeren.nl
Handelsregister: 17180181

Hoe verkrijgt Stadsparkeren uw persoonsgegevens?
Stadsparkeren verkrijgt uw persoonsgegevens hoofdzakelijk middels de drie hieronder omschreven wijzen:

 • De eerste wijze waarop Stadsparkeren uw persoonsgegevens verkrijgt is middels uw aanmelding via onze websites www.stadsparkeren.nl, www.parkerenassen.nl, www.parkerenbeverwijk.nl, www.parkerengorinchem.nl, www.arnhemparkeren.nl, www.parkerenveenendaal.nl, www.parkerenhelmond.nl ten einde een account aan te maken of bij het (telefonisch) contact met onze klantenservice.
 • De tweede wijze waarop Stadsparkeren uw persoonsgegevens kan ontvangen is wanneer deze van aangesloten gemeenten, beheerders van parkeergarages of parkeerapparatuur en openbaarvervoersbedrijven worden ontvangen ten einde uw parkeeracties te registreren in het kader van onze dienstverlening of ten einde de door u zelf opgegeven pasgegevens te valideren.
 • De derde wijze waarop Stadsparkeren persoonsgegevens over u kan ontvangen is uw interactie met onze Android, Windows en iOS applicaties.

Indien uw gegevens op een andere wijze dan hierboven opgesomd zijn verkregen, gelden onverkort de beperkingen ten aanzien van het gebruik van deze persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit Privacy Statement. Stadsparkeren zal uw persoonsgegevens zo zorgvuldig als mogelijk verwerken, ongeacht de oorsprong daarvan.

Welke persoonsgegevens verwerkt Stadsparkeren?
Om onze dienstverlening te realiseren en u volledig te ontzorgen bij het aan- en afmelden van uw parkeeracties, hebben wij van u bepaalde persoonsgegevens nodig. Stadsparkeren verzamelt de hiernavolgende (persoons)gegevens van u indien u van onze diensten gebruik maakt:

 • Naam;
 • Aanhef/geslacht;
 • Geboortedatum (wordt niet opgeslagen);
 • Uw woonadres
 • (Mobiele) telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Locatiegegevens;
 • Kentekengegevens en -historie;
 • Type telefoon/apparaat;
 • Gegevens ten behoeve van uw betaling/automatische incasso (bankrekening en tenaamstelling);

In het geval van uw bezoek aan onze website of het gebruik van onze APP, wordt tevens apparaat-informatie, zoals uw IP-adres, de taal- en browserinstellingen, tijdzone, besturingssysteem en browserversie, platform en schermresolutie verzameld.

Het kan ook voorkomen dat u vrijwillig aan ons overige persoonsgegevens afstaat anders dan in dit privacy statement benoemd, bijvoorbeeld in het kader van klantenservice of bemiddeling. U kunt hierbij denken over gegevens van uw voertuig.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw informatie?
Stadsparkeren gebruikt de over u verzamelde persoonsgegevens zodat we de hierna genoemde doeleinden kunnen realiseren. Per doeleinde wordt de juridische grondslag voor de verwerking benoemd, één en ander conform de vereisten van de (uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinde van verwerkingJuridische grondslag van verwerking
Landelijk faciliteren van een bel-parkeerdienst particulieren door het doorgeven van uw parkeeracties en actuele parkeerstatus aan de relevante controlerende (gemeentelijke) instanties en bedrijven.Uitvoering van de overeenkomst
Het administreren, beheren, betalen en het (laten) incasseren van de kosten welke voortkomen uit parkeeracties en het daaraan verbonden debiteuren- en crediteurenbeheer.Uitvoering van de overeenkomst en het nastreven van gerechtvaardigde belangen.
Het analyseren en optimaliseren van de dienstverlening van Stadsparkeren ten einde deze te verbeteren - eventueel op basis van uw persoonlijke wensen of gebruiksgedrag - en de dienstverlening uit te bereiden.Nastreven van gerechtvaardigde belangen.
Het communiceren met klanten in het kader van parkeeracties, betalingen via APP, SMS of GSM en het (laten) verlenen van klantenservice en accountonderhoud in ruime zin.Uitvoering van de overeenkomst.
Het automatisch herkennen en verwerken van kentekengegevens bij parkeergarages welke kentekenherkenning ondersteunen.Uitvoering van de overeenkomst *1.
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van administratie en het voldoen aan legitieme verzoeken van daartoe bevoegde overheidsinstanties.Voldoen aan relevante wet en regelgeving.
Het voorkomen, constateren en opsporen van fraude en fraudeurs ten einde eventuele schade op de juiste persoon of personen te verhalen.Voldoen aan relevante wet en regelgeving en het nastreven van gerechtvaardigde belangen.
De belangen van Stadsparkeren in het kader van veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen veiligstellen.Het nastreven van gerechtvaardigde belangen
Het informeren van de klant over aan onze dienstverlening gerelateerde (niet-commerciële) informatie, zoals nieuwe aangesloten gemeentes of wijzigingen in parkeertarieven en dergelijken. Uitvoering van de overeenkomst en het nastreven van gerechtvaardigde belangen.

Hoe worden uw persoonsgegevens gedeeld?
Stadsparkeren kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten en/of voor zover deze gegevens daarvoor naar hun aard of doeleinde dienen te worden aangewend. Stadsparkeren kan uw gegevens tevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de doelstellingen, waaronder de doelstellingen van de vennootschappen binnen de juridische structuur van Stadsparkeren.

Daar wij bij onze dienstverlening onder meer gebruik maken van de IT-systemen van de bij ons aangesloten gemeenten en van de parkeerbedrijven Parkmobile Benelux B.V. en IP Parking B.V. *2., ontvangen deze partijen tevens gegevens over u en uw parkeeracties. Stadsparkeren kan een deel van haar klantenservice uitbesteden aan haar klantenservicepartner Direct Teleservice B.V. Stadsparkeren bevraagt tevens kaart-management-systemen – zoals uw stadspas of OV-chipkaart - om te verifiëren of de door u ingevoerde gegevens juist zijn, voor zover u van deze mogelijkheid wenst gebruik te maken. Om deze verificatie uit te voeren, wordt uw pasnummer en geboortedatum gedeeld met de door u opgegeven (gemeentelijke) instantie.

Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verstrekt aan derden die voorwaarden hanteren met minimaal een gelijkwaardig beschermingsniveau van de persoonsgegevens als de voorwaarden van Stadsparkeren en met Stadsparkeren een verwerkersovereenkomst afsluiten.

Tenslotte kan Stadsparkeren uw gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van (fiscaal) wettelijke bepalingen, accountancy-redenen of opdracht van een overheidsinstantie verplicht zijn, daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van de uitkomst of bewijsvoering in een rechtszaak, indien de bedrijfsstructuur verandert vanwege een fusie, splitsing of overname en/of in het geval dat Stadsparkeren dat gerechtvaardigd en noodzakelijk acht ter bescherming van onze eigen rechten, waarbij uw rechten op een zo objectief mogelijke wijze daartegen zijn afgewogen. Uw gegevens zullen te allen tijde binnen het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt.

Hoe lang bewaart Stadsparkeren uw persoonsgegevens?
Stadsparkeren bewaart de persoonsgegevens niet langer dan dat het nodig is om onze dienstverlening aan u te verlenen, contractuele verplichtingen jegens u en/of andere betrokken partijen – zoals gemeenten en parkeergarages - na te komen en de overige eerder in dit privacy statement genoemde doeleinden te realiseren.

In beginsel bewaren wij uw gegevens in het kader van het verlenen van onze parkeerdiensten zo lang als u bij ons een actief account heeft. Indien u uw account bij ons opzegt, worden uw gegevens nog bewaard voor een periode van 7 jaren.

Stadsparkeren bewaart tevens uw gegevens in het kader van de wettelijke fiscale-bewaarplicht, doch beperkt de bewaarde gegevens tot enkel de gegevens welke strikt noodzakelijk zijn om aan deze bewaarplicht te voldoen. Voor zover uw gegeven zijn verwerkt in facturen in onze administratie, zullen deze worden bewaard voor een periode van 7 jaren.

Hoe beschermt Stadsparkeren uw persoonsgegevens?
Stadsparkeren neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies, aanpassing of enige vorm van onrechtmatige of onbedoelde verwerking. Uw gegevens worden dan ook te allen tijde naar beste vermogen beschermd en vertrouwelijk behandeld. Stadsparkeren maakt voor haar digitale verwerkingen gebruik van https verbindingen, voorzien van SSH en/of SSL certificaten.

Persoonsgegevens worden opgeslagen in beveiligde databases, welke zich bevinden op servers in een datacenter. Dit datacenter is tegen fysieke toegang beschermd door middel van strenge toegangscontrole. Digitaal zijn de databases beveiligd met een wachtwoord, de servers zijn beveiligd en enkel toegankelijk met het ter beschikking hebben van de juiste credentials voor de database.

Voor zover uw data wordt opgeslagen op de databases van Parkmobile Nederland B.V., zal de beveiliging daarvan worden gegarandeerd middels de verwerkersovereenkomsten welke Stadsparkeren met deze partijen sluit. Stadsparkeren heeft de beveiliging bij deze partijen gecontroleerd en deze als ruim afdoende bevonden met het oog op de huidige stand der techniek.

Onze medewerkers hebben enkel het recht om de persoonsgegevens in te zien welke betrekking hebben op uw parkeeracties, om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren en om u klantenservice te verlenen. Onze medewerkers worden opgeleid om uw persoonsgegevens met zorgvuldigheid en integriteit te verwerken en hebben een contractueel afgedwongen geheimhoudingsplicht. Stadsparkeren hanteert een uitlog-beleid voor haar personeel.

Welke rechten heeft u ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?
De (uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming garandeert dat u - ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens - de volgende rechten geniet:

Het recht op dataportabiliteit: Het recht om persoonsgegevens in een overdraagbare manier van ons te krijgen. Stadsparkeren ambieert om u via e-mail te voorzien van de persoonsgegevens of informatie welke u van ons verzoekt.

Het recht op verwijdering: Ook wel het recht om 'vergeten te worden' of het 'recht op vergetelheid'. U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze door Stadsparkeren zijn verzameld.

Het recht op inzage: U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die Stadsparkeren van u heeft. Dit overzicht zal u kosteloos worden verstrekt, tenzij dit een onevenredige inspanning van Stadsparkeren vergt.

Het recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen. U heeft het recht om foutieve en/of incomplete informatie over uzelf te laten corrigeren.

Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken dan door Stadsparkeren verwerkt wordt.

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Dit houdt het recht in op een menselijke blik bij besluiten over uw persoonsgegevens. Indien u meent dat een beslissing welke is genomen n.a.v. een geautomatiseerd proces, anders kan luiden indien deze handmatig wordt behandeld, kunt u daartoe een verzoek bij Stadsparkeren indienen.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: U heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden. Stadsparkeren beoordeelt binnen vier weken na ontvangst of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is dan beëindigt Stadsparkeren terstond de verwerking. In het geval dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij de gegevens die wij moeten bewaren blokkeren voor ander gebruik dan om bovenstaande (wettelijke) verplichtingen na te komen.

LET OP!
Het is mogelijk dat Stadsparkeren een identificatiemiddel van u zal verzoeken waarmee Stadsparkeren uw identiteit ondubbelzinnig kan vaststellen. Stadsparkeren dient te allen tijde zonder redelijke twijfel vast te stellen dat de juiste betrokkenen deze verzoeken doen. Uw identificatiemiddel zal niet langer worden bewaard dan noodzakelijk om uw aanspraak te beoordelen, behoudens uw instemming om deze voor een langere termijn te bewaren voor een specifiek verklaard doel.

Waar kunt u terecht voor vragen en meldingen?
Voor eventuele vragen over dit Privacy Statement kunt u e-mailen naar info@stadsparkeren.nl onder vermelding van het onderwerp Inzake Persoonsgegevens, t.a.v. de data protection officer Roxanne Vos. Alternatief kunt u ons bellen of een brief zenden met gebruik van de bovenaan dit statement genoemde adresgegevens, ter attentie van de Afdeling Persoonsgegevens. Onze contactgegevens vindt u bovenaan dit privacy statement.

Stadsparkeren hanteert een termijn van vier weken om uw verzoeken te beantwoorden. Binnen vier weken wordt, indien aan bijvoorbeeld een verzoek tot inzage wordt voldaan, een zo volledig als mogelijk overzicht verstrekt van uw persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn toegepast. Indien Stadsparkeren voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. Stadsparkeren hoeft hieraan niet te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

Voor klachten over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met info@stadsparkeren.nl. Wij verzoeken u in dat kader ons te voorzien van voldoende referenties om uw klacht in goede orde behandelen, zoals uw naam, adres en kaartnummer. Indien u niet tevreden bent met de middels onze interne klachtprocedure geboden oplossing, heeft u ook de mogelijkheid om een klacht of een melding in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

*1. U kunt deze optie uitzetten in uw account
*2. Voornoemde bedrijven hebben een eigendomsbelang in Stadspasparkeren B.V.

Stadsparkeren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen in onze dienstverlening of nieuwe wetgeving. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen.